Podstawy kompozycji: Podstawowe pojęcia


Na podstawie:

PWSTE Brand Book:

Akcydensy (łac. accidens = uboczny) druki obejmujące korespondencję, formularze i inne druki okolicznościowe.

Akronim wyraz lub skrót bez kropek, utworzony z pierwszych liter lub pierwszych zgłosek kilku wyrazów, np. SA spółka akcyjna, TVP Telewizja Polska.

CMYK skrót literowy, określający model kolorów podstawowych stosowany w druku: Cyan, Magenta, Yellow, Black.

Elementy bazowe (łac. elementum = substancja pierwotna + gr. basis = podstawa) ściśle określone środki wizualne tworzące podstawę wszelkich działań identyfikacyjnych.

Font cyfrowa postać kroju pisma, umożliwiająca automatyczne stosowanie określonych wielkości, odległości i sposobu kodowania poszczególnych liter i znaków; zachowuje jednolitą formę graficzną kroju

pisma, wspólne cechy stylu, pochylenie, zaczernienia niezależnie od stopnia wielkości.

Godło graficzny wyróżnik firmy stanowiący uzupełnienie logotypu, składnik znaku firmowego.

Inwersja (kontra) odwrócenie zależności kolorystycznych (np. czarne na białym i białe na czarnym).

Justowanie równomierne wypełnienie odstępów międzywyrazowych i międzywierszowych w tekście w celu uzyskania pożądanego formatu i układu typograficznego.

Kerning (ang. kern = przewieszka) sposób regulacji świat (odległości) międzyliterowych precyzyjnie zdefiniowanych dla każdego kroju pisma.

Kolorystyka wzorcowa przyjęty dla firmy zestaw kolorów, ściśle określony według wzorników.

Konstans firmowy zdefiniowany układ i zawartość danych teleadresowych firmy.

Kursywa (italic) (średn. łac. cursiva = [pismo] pośpieszne) potoczna nazwa każdego pisma pochyłego.

Logotyp (gr. lógos = słowo + gr. VIP os =

uderzenie pozostawiające po sobie ślad) graficzna interpretacja nazwy firmy; składnik znaku firmowego.

Moduł jednostka miary odpowiadająca wielkości wybranego elementu graficznego, służąca do ustalenia proporcji pozostałych elementów graficznych.

Multiplikacja sposób oznakowania powierzchni nośnika poprzez wielokrotne powtórzenie znaku.

Obszar minimalny obszar wokół dowolnej wersji znaku, który chroni go przed wszelką ingerenc wizualną, np. tekstem, grafiką, kolorem.

RAL system oznakowania farb używanych w architekturze i motoryzacji.

RGB model kolorów podstawowych stosowany przy tworzeniu kolorów na ekranie monitora: Red, Green, Blue.

Układ typograficzny rozmieszczenie elementów tekstowych i graficznych na płaszczyźnie strony, uwzględniających właściwości nośnika i dobrane odpowiednio do jego treści i funkcji; przykładowe rodzaje u.t.:

  • do lewej ustawienie tekstu w taki sposób, aby każda linia rozpoczynała się w tej samej odległości od lewej krawędzi strony;

  • do prawej ustawienie tekstu w taki sposób, aby każda linia kończyła się w tej samej odległości od prawej krawędzi strony;

  • centralny ustawienie tekstu w taki sposób, aby każda linia ustawiona była symetrycznie względem środka strony;

  • wymuszony (pełny) ustawienie tekstu w taki sposób, aby każda linia rozpoczynała się i kończyła w jednakowej odległości od lewej i prawej kradzi strony.

Wariant achromatyczny przedstawienie elementów graficznych wyłącznie za pomo czerni i bieli, gdzie wartości pośrednie mogą b przedstawiane za pomocą różnego rodzaju rastrów i linii.

Wariant monochromatyczny przedstawienie elementówgraficznychwyłączniezapomocąjednego koloru, gdziewartościpośredniemogąbyćprzedstawiane za pomocą różnego rodzaju rastrów i linii.

Wersaliki wielkie litery odpowiadające wysokości małych liter z tego samego kroju pisma.

Wielkość minimalna sugerowana najmniejsza wielkość znaku, w której może on zostać zastosowany na nośniku identyfikacji bez utraty czytelności.

Znak podstawowy wzorcowa wersja znaku, zaprojektowana do powszechnego stosowania na wszystkich nośnikach identyfikacji.

Znak uzupełniający pochodna znaku podstawowego, zaprojektowana do stosowana w szczególnych, ściśl określonych sytuacjach, na wybranych nośnikach.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
No entries found in this section