To co najważniejsze

1. Zbiory danych przetwarzane komputerowo odpowiadają najczęściej relacjom w matematyce. Relacja jest podzbiorem iloczynu kartezjańskiego zbiorów (funkcja to szczególny rodzaj relacji). Dobrym zobrazowaniem relacji są tabele. Nagłówki tabeli to opis atrybutów pochodzących z różnych zbiorów (wykorzystywanych w iloczynie kartezjańskim). Na przykład iloczynem kartezjańskim zbiorów adresów i osób jest zbiór „krotek” zawierających wszystkie możliwe zestawienia osób i adresów. Relacją jest podzbiór tych „krotek” opisujących prawdziwe adresy osób.


2. Bazy danych to mechanizmy gromadzenia danych w postaci tabel / relacji. Dane te są dostępne poprzez zapytania w języku SQL. Podstawowa składnia zapytania języka SQL:

SELECT atrybuty FROM relacje WHERE warunki

Słowa kluczowe oznaczają:

SELECT – wybór

FROM – (z) – z jakich relacji

WHERE – dla jakich warunków selekcji

Na przykład:

SELECT numer, pensja FROM pracownicy WHERE pensja<2000;

W miejscu relacji mogą pojawiać się identyfikatory tabel lub podzapytania reprezentujące tabelę wynikową (zobaczymy to w dalszych przykładach).


3. Zapytania SQL mogą być złożone – w miejsce tabel mogą występować wyniki zapytań. Na przykład:

SELECT * FROM pracownicy p WHERE p.numer NOT IN (SELECT B.numer FROM pracownicy B WHERE B.pensja>=2000);


4. Bazy danych najlepiej projektować tworząc diagramy ERD. Na przykład przy pomocy MySQL Workbench (zob. opis na stronie http://reinstalacja.pl/wizualne-tworzenie-bazy-danych-mysql-jak-stworzyc-strukture-bazy-danych/). Konsekwentne stosowanie połączeń 1:n zapewnia uzyskanie struktury w 3 postaci normalnej, która gwarantuje brak anomalii


Materiały:


Last modified: Thursday, 19 October 2017, 3:22 AM